Rein Kontrakt Tlačítko 1 Kontaktujte nás

+420 702 007 418
+420 724 187 418

  Personální Poradenství

A proč nás?

V současné době, kdy svět ovládá Internet, dochází k výraznému vývoji metod a nástrojů v oblasti náboru a najímání zaměstnanců. Roli rozsáhlých náborových týmů dnes z velké části dokáží suplovat sociální média a množství online nástrojů, které jsou využívány jako efektivní prostředek pro vyhledávání nových kandidátů. Takto postupuje dnes již více než 80 procent organizací. V našem workshopu Vám ukážeme praktické příklady moderního náboru a naučíme Vás jak sociální sítě a média využívat.


A co si lépe vybrat zaměstnance?

   Provádíme analýzu profilu uchazeče a získáme tak informace o jeho motivaci, potřebách a rozvojovém potenciálu. Službu provádíme             v těchto oblastech:

  ·   Výběr uchazečů na konkrétní pozice

  ·   Složení týmu a jeho analýza, včetně organizace

  ·  Ohodnocení osobního potenciálu

  ·  Párový pohovor

  ·  Měření spokojenosti, analýza firemní kultury

  ·   Snížení fluktuace zaměstnanců

  ·  Poradenství v oblasti kariérního plánování

 

Personálně konzultační proces 

      probíhá mezi konzultantem a jeho klientem, jedná se vždy o společnou aktivitu, která vede k řešení specifického problému a k vyřešení          změn nebo problémů. Důležité je vždy setkat se se všemi zainteresovanými osobami.

      Ve vstupní fázi se kontaktujeme se zadavatelem a pohovoříme s ním o problémech či změnách, které zadavatel hodlá nebo plánuje řešit        nebo zavést do firmy.

  • Jako další fáze je hloubková diagnóza problému a analýza faktického stavu. Na základě zjištěných informací už personální konzultant přemýšlí o návrhu řešení problémů.

  • Třetí fáze slouží k naplánování aktivitPersonální poradce pracuje na alternativách řešení, následně vypracuje plán změn a doporučení.

  • Čtvrtá fáze je konzultační fází, kterou je realizace změn a návrhů vypracovaných personálním poradcem ve spolupráci s klientem. V této fázi se můžou objevit nově vzniklé skutečnosti a překážky, které vedou k dodatečným změnám v projektu nebo plánu.

  • Pátá a poslední fáze se týká zakončení celého personálně poradenského procesu. Dochází ke zhodnocení projektu a přístupu k řešení problému, dále se hodnotí změny a dosažené výsledky, a to z pohledu zákazníka.

 

A co takhle personální audit?

Personální audit je konkrétní a detailní analýza specifikované oblasti, jako je určité téma nebo proces u klienta, jehož cílem je zjistit aktuální stav a navrhnout optimální řešení či doporučení na zlepšení. Proces je založen na sběru aktuálních dat přímo uvnitř organizace a tedy vždy ušit na míru současné situaci u klienta. Poté následuje vyhodnocení a zpracování podrobné zprávy, jejíž samozřejmou součástí je návrh změn a doporučení v jednotlivých zkoumaných oblastech.

Co získáte personálním auditem

Audit zajistí objektivní posouzení současného stavu oddělení a přinese návrhy vedoucí k optimalizaci. Slouží k mapování motivace zaměstnanců, jejich očekávání v oblasti rozvoje.  Již malé změny vedou k zefektivnění, které se významně projeví například v nárůstu ukazatelů ziskovosti a snížení nákladů. Vedlejším výsledkem je i zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců.

 

Co přináší personální – procesní audit

·  Konkrétní přehled skutečného stavu procesů Vaší firmy.

·  Jasně definované silné a slabé stránky.

·  Návrh řešení na eliminování slabých stránek jednotlivých personálních procesů.

·  Doporučené postupy, které Vám zajistí efektivnost vynakládaných prostředků v oblasti lidských zdrojů nebo dílčích oddělení.

·  Kontrola řízení a rozvoje lidských zdrojů, dodržování interních předpisů.

·  Informace o nových trendech v oblasti řízení organizací a rozvoje lidských zdrojů.